DVS-398CB升级工具(DSP Center)

上传时间:2020-02-12

  • 文件大小:36KB文件类型:附件下载文件分类:行业软件
  • 文件编号:1113172077下载次数:20下载权限:免费

下载介绍

DVS-398CB升级工具(DSP Center)

软件使用说明

一、 注意事项
此下载软件名为HOST_NT.EXE,适用于WIN2000及WINDOWS XP系统,用于下载DVS-398CB+卫星接收机升级软件。
下载时请注意如下事宜:
1) 如果下载的软件版本低于设备中已经存在的软件版本,则下载失败。
2) 如果下载的软件的KEY与设备中的KEY不符合则下载失败。
3) 拔插串口线需要在关电后进行。
4) 连接好串口线后,请将接收机的电源打开,然后执行下面的操作。


二、 下载过程

1) 执行host_nt.exe,出现如下界面

2) 单击”select port”,出现如下界面,选择连接线所使用的串行端口。

3) 单击”set port”,出现如下界面,设置串口参数。

将串口参数设置为
波特率:115200 数据位:8 奇偶校验:无 停止位:1 流量控制:无
4) 单击”connect”,连接串口
5) 单击”open file”,出现如下界面,选择下载软件。

6) 单击“打开”,开始升级进程,如下图所示。等进度条显示完毕后,下载过程结束。

串口线接法:
公头-------------------------------------------------------母头
1 --------------------------------------------------------------1
2---------------------------------------------------------------4
3---------------------------------------------------------------2
4---------------------------------------------------------------3
5---------------------------------------------------------------5
6---------------------------------------------------------------6
7----------------------------------------------------------------7
8----------------------------------------------------------------8
9----------------------------------------------------------------9
外壳---------------------------------------------------外壳

下载地址

DVS-398CB升级工具(DSP Center)

网友评论

所有评论

目前还没有网友评论